• Liptovská Mara
 • Lyžiarske stredisko Jasná
 • Partizánska Ľupča
 • Liptovské Sliače - folklór
 • Dúbrava
 • Galovany
 • Gôtovany - zátoka
 • Svätý Kríž - drevený artikulárny evanjelický kostol
 • Lazisko
 • Liptovské Kľačany
 • Ľubeľa
 • Malatíny
 • jquery carousel
 • Vlachy
Liptovská Mara1 Lyžiarske stredisko Jasná2 Partizánska Ľupča3 Liptovské Sliače - folklór4 Dúbrava5 Galovany6 Gôtovanská zátoka7 Svätý Kríž - drevený artikulárny evanjelický kostol8 Lazisko9 Liptovské Kľačany10 Ľubeľa11 Malatíny12 Pavčina Lehota13 Vlachy14
Dátum zverejnenia Výzva Príloha
25.4.2024 Výzva uzavretá dňa 24.6.2024

Výzva PRV - MAS_070/7.2/3 - 7.2 Podpora investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
27.3.2024 Harmonogram výziev pre rok 2024 MAS OZ Stredný Liptov (7.5) - PRV PDF
22.2.2024 Harmonogram výziev pre rok 2024 MAS OZ Stredný Liptov - PRV PDF
30.11.2023 Výzva ukončená dňa 29.1.2024

PRV - MAS_070/7.4/3 - Výzva podopatrenie 7.4 - MAS OZ Stredný Liptov
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
29.9.2023 Výzva ukončená dňa 28.11.2023

PRV - 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov MAS_070/4.1/3
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
20.6.2023 Harmonogram výziev MAS OZ Stredný Liptov pre rok 2023 – PRV PDF
9.3.2023 Výzva bude predčasne uzavretá dňa 28.12.2023 z dôvodu vyčerpania celej alokácie.

Občianske združenie Stredný Liptov vydáva

A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Kód výzvy: IROP – CLLD - Q339 – 511 - 003

Dátum vydania aktualizácie: 9.3.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 10.3.2023

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy – mení sa len ods. 1.2.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Identifikácia výzvy

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov DM – 18/2018

Dátum uzavretia nasledujúceho kola výzvy:
28.03.2023


(ide o otvorenú výzvu – jednotlivé kolá výzvy sa budú uzatvárať každý 1 mesiac k 28. dňu v mesiaci)

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení predchádzajúcich hodnotiacich kôl:
137 487,12 €
Výzva v PDF

Inofrmácia o aktualizácii výzvy

Dokumenty na stiahnutie
17.1.2023 Výzva aktualizovaná dňa 9.3.2023

Občianske združenie Stredný Liptov vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Identifikácia výzvy

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov DM – 18/2018

v znení dodatku č. 1

Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 28.02. 2023

(ide o otvorenú výzvu – jednotlivé kolá výzvy sa budú uzatvárať každý 1 mesiac vždy k 28. dňu v mesiaci)

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 130 803,31 EUR.
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
10.8.2022 Harmonogram výziev IROP na rok 2022 PDF
7.8.2021 Výzva uzavretá 4.11.2021

PRV 2014-2022

Aktualizácia č. 1 Výzvy MAS_070/7.4/2
- 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Aktualizáciou č.1 OZ „MA OZ Stredný Liptov“ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 4. 11. 2021. Dokumenty (prílohy k výzve) zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 07. 08. 2021. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
15.6.2021 Zrušenie výzvy: 18.10.2022

Informácia pre žiadateľov:

Posledným dňom na predloženie ŽoPr je deň uzavretia 8. hodnotiaceho kola, t. j. 17.10.2022

Občianske združenie Stredný Liptov vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Identifikácia výzvy

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov DM – 18/2018

v znení dodatku č. 1

Dátum uzavretia 1. kola výzvy:

15.08. 2021 (ide o otvorenú výzvu – jednotlivé kolá výzvy sa budú uzatvárať každé 2 mesiace k 15. dňu v mesiaci)

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 100 659,00 EUR.
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
21.5.2021 Výzva uzavretá 13.8.2021

MAS_070/7.2/2 - 7.2 Podpora investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
19.5.2021 Výzva uzavretá 4.11.2021
Výzva aktualizovaná 7.8.2021


MAS_070/7.4/2 - 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
10.5.2021 Harmonogram výziev IROP na rok 2021 PDF
5.5.2021 Výzva uzavretá 29.7.2021

MAS_070/7.5/2 - 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
28.1.2021 Harmonogram výziev MAS OZ Stredný Liptov pre rok 2021 – PRV PDF
15.5.2020
VÝZVA DŇA 12.6.2021 ZRUŠENÁ

12.10.2020 UPOZORNENIE: Vo všetkých dokumentoch výzvy je nahradené logo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR logom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Občianske združenie Stredný Liptov vydáva
A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Identifikácia výzvy

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov DM – 18/2018

Dátum uzavretia nasledujúceho kola výzvy:
11.06. 2020
(ide o otvorenú výzvu – jednotlivé kolá výzvy sa budú uzatvárať každé 2 mesiace k 11. dňu v mesiaci)

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení predchádzajúcich hodnotiacich kôl:
191 706,96 €
Výzva v PDF

Informácia o aktualizácii výzvy

Dokumenty na stiahnutie
25.6.2019 Výzva ukončená 26.07.2019

PRV - Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre ŽoNFP (MAS_070/1)
Výzva v PDF

Výzva vo WORD
31.5.2019 Výzva ukončená 26.8.2019

PRV - 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (MAS_070/4.1/1.2)
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
31.5.2019 Výzva ukončená 24.9.2019

PRV - 7.2 Podpora investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (MAS_070/7.2/1.3)
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
31.5.2019 Výzva ukončená 24.9.2019

PRV - 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúr (MAS_070/7.4/1.2)
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
31.5.2019 Výzva ukončená 24.9.2019

PRV - 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (MAS_070/7.5/1.2)
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
11.4.2019 VÝZVA NEAKTUÁLNA (platná do 14.5.2020)

12.6.2019 Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení prvého hodnotiaceho kola (4 podané žiadosti o príspevok):

105 055,61 €


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, Podpora podnikania a inovácií, kód výzvy: IROP-CLLD-Q339-511-001
ZIP
9.4.2019 Harmonogram výziev MAS Stredný Liptov pre rok 2019 – PRV PDF
25.1.2019 Harmonogram výziev IROP na rok 2019 PDF
29.11.2018 Výzva č. 1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov pre MAS - IROP