• Liptovská Mara
 • Lyžiarske stredisko Jasná
 • Partizánska Ľupča
 • Liptovské Sliače - folklór
 • Dúbrava
 • Galovany
 • Gôtovany - zátoka
 • Svätý Kríž - drevený artikulárny evanjelický kostol
 • Lazisko
 • Liptovské Kľačany
 • Ľubeľa
 • Malatíny
 • jquery carousel
 • Vlachy
Liptovská Mara1 Lyžiarske stredisko Jasná2 Partizánska Ľupča3 Liptovské Sliače - folklór4 Dúbrava5 Galovany6 Gôtovanská zátoka7 Svätý Kríž - drevený artikulárny evanjelický kostol8 Lazisko9 Liptovské Kľačany10 Ľubeľa11 Malatíny12 Pavčina Lehota13 Vlachy14
Dátum zverejnenia Výzva Príloha
15.6.2021 Občianske združenie Stredný Liptov vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Identifikácia výzvy

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov DM – 18/2018

v znení dodatku č. 1

Dátum uzavretia 1. kola výzvy:

15.08. 2021 (ide o otvorenú výzvu – jednotlivé kolá výzvy sa budú uzatvárať každé 2 mesiace k 15. dňu v mesiaci)

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 100 659,00 EUR.
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
21.5.2021 MAS_070/7.2/2 - 7.2 Podpora investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
19.5.2021 MAS_070/7.4/2 - 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
10.5.2021 Harmonogram výziev IROP na rok 2021 PDF
5.5.2021 MAS_070/7.5/2 - 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
28.1.2021 Harmonogram výziev MAS OZ Stredný Liptov pre rok 2021 – PRV PDF
15.5.2020
VÝZVA DŇA 12.6.2021 ZRUŠENÁ

12.10.2020 UPOZORNENIE: Vo všetkých dokumentoch výzvy je nahradené logo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR logom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Občianske združenie Stredný Liptov vydáva
A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Identifikácia výzvy

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov DM – 18/2018

Dátum uzavretia nasledujúceho kola výzvy:
11.06. 2020
(ide o otvorenú výzvu – jednotlivé kolá výzvy sa budú uzatvárať každé 2 mesiace k 11. dňu v mesiaci)

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení predchádzajúcich hodnotiacich kôl:
191 706,96 €
Výzva v PDF

Informácia o aktualizácii výzvy

Dokumenty na stiahnutie
25.6.2019 Výzva ukončená 26.07.2019

PRV - Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre ŽoNFP (MAS_070/1)
Výzva v PDF

Výzva vo WORD
31.5.2019 Výzva ukončená 26.8.2019

PRV - 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (MAS_070/4.1/1.2)
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
31.5.2019 Výzva ukončená 24.9.2019

PRV - 7.2 Podpora investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (MAS_070/7.2/1.3)
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
31.5.2019 Výzva ukončená 24.9.2019

PRV - 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúr (MAS_070/7.4/1.2)
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
31.5.2019 Výzva ukončená 24.9.2019

PRV - 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (MAS_070/7.5/1.2)
Výzva v PDF

Dokumenty na stiahnutie
11.4.2019 VÝZVA NEAKTUÁLNA (platná do 14.5.2020)

12.6.2019 Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení prvého hodnotiaceho kola (4 podané žiadosti o príspevok):

105 055,61 €


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, Podpora podnikania a inovácií, kód výzvy: IROP-CLLD-Q339-511-001
ZIP
9.4.2019 Harmonogram výziev MAS Stredný Liptov pre rok 2019 – PRV PDF
25.1.2019 Harmonogram výziev IROP na rok 2019 PDF
29.11.2018 Výzva č. 1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov pre MAS - IROP